Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo

Rysunek1
czerwony

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo

11 – 12 stycznia 2018 r.

Kraków, Politechnika Krakowska

Temat konferencji: „Monitoring, profilaktyka i zabezpieczanie
infrastruktury budowlanej na terenach górniczych i pogórniczych”

pod honorowym patronatem
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

pod patronatem
Rektora Politechniki Krakowskiej
oraz
Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

 

k3TEMATYKA KONFERENCJI

Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych, a w szczególności:
– Wpływy pośrednie i bezpośrednie od zamkniętych i zamykanych kopalń na infrastrukturę budowlaną,
– Prognoza wpływów oddziaływania planowanej eksploatacji kopalin,
– Wpływ eksploatacji górniczej na infrastrukturę techniczną,
– Wpływ deformacji terenu oraz wstrząsów górniczych na obiekty budowlane,
– Zastosowanie skal do oceny wpływów wstrząsów górniczych na obiekty budowlane,
– Wpływ eksploatacji w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na środowisko,
– Wpływ wstrząsów górniczych na ludzi znajdujących się w budynkach,
– Koszty usuwania szkód górniczych i możliwości ich obniżania,
– Środowiskowe aspekty związane z poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
– Wykorzystanie odpadów pogórniczych w budownictwie,
– Wzmacnianie podłoża gruntowego na terenach górniczych i pogórniczych,
– Nowoczesne metody monitorowania terenów górniczych i pogórniczych.

k3PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji – Program BIG 2018

 

k3KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – Prezes Zarządu Głównego SITG
Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR – JM Rektor Politechniki Krakowskiej
Dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK, prof PRz. – Dziekan Wydziału Budownictwa
Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. Inż. Jacek MATYSZKIEWICZ – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska AGH
Dr inż Adam MIREK – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA – JM Rektor AGH
Dr hab. inż. Andrzej SZARATA, Prof PK – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK
Prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Pol.Śl
Prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK – Naczelny Dyrektor GIG

k3KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE
Prof. dr hab. inż. Jan BIAŁEK
Prof. dr hab. inż. Marian DOLIPSKI
Prof. dr hab. inż. Joanna DULIŃSKA
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
Prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI
Prof. dr hab. inż. Robert JANKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI
Dr hab. inż. Marian KAWULOK, prof. ITB
Dr hab. inż. Kazimierz KŁOSEK, prof. Pol. Śl.
Dr hab. inż. Andrzej KOWALSKI, prof. GiG
Prof. dr hab. inż. Krystyna KUŹNIAR
Dr hab. inż. Elżbieta PILECKA, prof. PK
Dr hab. inż. Zenon PILECKI, prof. IGSMiE PAN
Prof. dr hab. inż. Edward POPIOŁEK
Dr hab. inż. Krystyna STEC, prof. GiG
Prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz TATARA – Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI
Prof. dr hab. inż. Aleksander WODYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

k3TERMINARZ KONFERENCJI I PUBLIKACJE

Zgłoszenie tytułu i streszczenia artykułu – do 31 października 2017 r.
Przesłanie pełnej wersji artykułu – do 20 listopada 2017 r.
Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej – do 1 grudnia 2018 r.

Zgłoszenia, streszczenia i pełne artykuły prosimy przesyłać na adres:
konferencjabig@pk.edu.pl

Komunikat konferencyjny str. 1Komunikat konferencyjny str. 2Formularz zgłoszeniowy

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w następujących czasopismach:
Czasopismo Techniczne – Technical Transactions (13 pkt.),
Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN (9 pkt.),
Przegląd Górniczy (7 pkt.),
Wiadomości Górnicze (5 pkt.),
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture (9 pkt.)
oraz Budownictwo Górnicze i Tunelowe (5 pkt.).

k3OPŁATA KONFERENCYJNA

Pełna opłata konferencyjna  1100 zł + 23% VAT

(udział w obradach, udział w wieczorze inżynierskim, wyżywienie, mat. konferencyjne, opłata publikacyjna)

Wpłaty należy dokonać do dnia 1.12.2017 r. na konto bankowe Politechniki Krakowskiej:
Alior Bank SA 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem Konferencja BIG oraz swoje Imię i Nazwisko

Formularz zgłoszeniowy

k3BIURO KONFERENCJI

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Mechaniki Budowli
ul. Warszawska 24, Kraków 31-155
tel. 789 193 483
tel +48/12/628 23 40
fax +48/12/628 20 51
e-mail: konferencjabig@pk.edu.pl

 


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo

na temat

„Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych”

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych” odbyła się  pod honorowym patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Konferencja odbyła się w dniach 21 i 22 listopada 2016 r. w Krakowie na Politechnice Krakowskiej.

Konferencja została ukierunkowana na problematykę wpływu eksploatacji górniczej na budynki i infrastrukturę. Prezentowane wyniki badań dotyczyły wpływu eksploatacji różnych złóż w Polsce na  środowisko w tym wpływ na deformacje terenu oraz wpływ wstrząsów górniczych na obiekty budowlane. Równie szeroko zostały omówione nowoczesne metody monitoringu terenów górniczych i pogórniczych oraz wzmacnianie podłoża gruntowego na tych terenach. Wspominano o sposobach likwidacji szkód górniczych i możliwości obniżenia kosztów ich usuwania. W aspekcie środowiskowym mówiono o możliwości wykorzystania odpadów pogórniczych w budownictwie.

Konferencję zainaugurował JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, w przemówieniu JM Rektor przywitał przybyłych przedstawicieli naukowców, przemysłu i firm oraz wspomniał o ważnej roli współpracy środowiska przemysłu i nauki. Uczestników i gości konferencji w imieniu organizatorów przywitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK  oraz Dyrektor Instytutu Mechaniki Budowli prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła.

Protektor ds. nauki PK i jednocześnie Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji  prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara poprowadził wykład dotyczący historii konferencji z cyklu BIG. Cykl referatów rozpoczął się wykładem na temat „Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych”, który zaprezentował pan Piotr Kujawski – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

z19

Podczas konferencji odbyła się również gala wręczenia nagród dla laureatów Śląskiego Międzyszkolnego Konkursu „Górnictwo – Infrastruktura – Budownictwo” na temat „Zagospodarowanie odpadów poeksploatacyjnych i waloryzacja terenów górniczych i pogórniczych na Górnym Śląsku”.

W trakcie dwóch dni obrad wygłoszono 34 referaty.  W konferencji uczestniczyło 95 osób w tym naukowcy i eksperci m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,  Uniwersytetu Zielonogórskiego, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Gospodarkami Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wyższego Urzędu Górniczego, DSI SCHAUM CHEMIE, GSZ Pracowni Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego, Geopartner sp. z o.o., INORA Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Kopalni Soli Kłodawa, MPL Katowice Sp. z.o.o, Neo Strain, PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Worldsensing Barcelona, Zakładu Budynków Miejskich Sp. z.o.o z siedzibą w Bytomiu.

Sprawami organizacyjnymi zajął się Komitet Organizacyjny Konferencji pod przewodnictwem dr hab. inż. Elżbiety Pileckiej prof. PK z Instytutu Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

konferencja-big-2016


 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Budownictwo i Górnictwo

Na temat “Wpływ eksploatacji
górniczej na środowisko”

24-26 czerwca 2015

Konferencja naukowa pt. „Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko” została ukierunkowana na problematykę wpływu eksploatacji górniczej na środowisko. W szczególności głównym celem konferencji była prezentacja aktualnych wyników interdyscyplinarnych badań i rozwiązań inżynierskich oraz wymiana informacji naukowych, teoretycznych i praktycznych z zakresu rozpoznania zagrożeń eksploatacji górniczej na środowisko.

   Konferencja odbyły się w dniach od 24 do 26 czerwca 2015 r. w Krakowie na Politechnice Krakowskiej. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pod patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

    Sesja plenarna rozpoczęła się wykładem wprowadzającym na temat „Ochrona środowiska w planach ruchu Zakładów Górniczych”, który zaprezentował Pan Janusz Orlof, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

   Program merytoryczny rozpoczęła sesja plenarna, na której swoje prace zreferowali dr hab. inż. Krystyna Stec, Grzegorz Mutke  na temat „Charakterystyka parametrów drgań wysokoenergetycznych wstrząsów indukowanych eksploatacją  górniczą a obserwowane skutki w  infrastrukturze powierzchniowej”,  oraz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara na temat ” Metodyka oceny wpływu drgań od wstrząsów górniczych na budynki i budowle przemysłowe oraz ocena ich odporności dynamicznej „.

DSC_3251

     W ostatnim dniu konferencji Budownictwo i Górnictwo „Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko” uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w terenowej wycieczce tematycznie związanej z eksploatacja górniczą węgla kamiennego. Dwie grupy uczestników zjechały na poziom 170 gdzie rozpoczęło się zwiedzanie Kopalni. Przewodniczy w ciekawy sposób przekazali zwiedzającym historię geologiczną rejonu od czasów najdawniejszych do współczesnych. Następnie opowiedzieli o historycznych sposobach wydobywania węgla kamiennego przez górników. Przemierzając prawie trzy kilometry trasy, zjeżdżając na niższy poziom przez niemal dwie i pół godziny uczestnicy poznawali trud i niebezpieczeństwa związane z wydobyciem węgla, poznawali różnorakie rozwiązania ułatwiające wydobycie, jechali kolejką transportową z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących zwyczajów braci górniczej.

    W konferencji uczestniczyli naukowcy i eksperci m.in. z Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Wyższego Urzędu Górniczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG S.A.